لطفا شکیبا باشید

در این مدل از یقه می‌توانید از اساس یقه گرد ساده استفاده کنید. ابتدا یقه جلو را 5/1-1 سانتی‌متر از سرشانه گشاد کنید تا نقطه D‌ به دست آید.

در این مدل از یقه می‌توانید از اساس یقه گرد ساده استفاده کنید. ابتدا یقه جلو را 5/1-1 سانتی‌متر از سرشانه گشاد کنید تا نقطه D‌ به دست آید.

از نقطه A‌ به اندازه 9-7 سانتی‌متر پایین می‌آییم و 4-2 سانتی‌متر داخل می‌شویم تا نقطه B به دست آید. بازی یقه را به دلخواه روی خط مرکزی جلو پایین آمده، علامت بگذارید (C). از خط مرکزی جلو 2-5/1 سانتی‌متر برای دکمه خور لحاظ کنید. از B‌ به C‌ با نقطه چین به هم وصل کنید (این خط، خط شکست یقه می‌باشد). خط طرح یقه را بر اساس مدل رسم کنید.

در الگوی پشت هم 1 تا 5/1 سانتی‌متر از سرشانه یقه را گشاد می‌کنیم (D´).

برای یقه ایستاده بالایی، مجموع یقه پشت و جلو (D´H و DB) را اندازه بزنید. این اندازه را روی خط EF‌ مشخص کنید.

برای بلندی یقه 5-3 سانتی‌متر از نقطه E‌ علامت بگذارید. از نقطه F‌ به اندازه 4-2 سانتی‌متر بالا بروید (G). از نقطه G به اندازه 5-3 سانتی‌متر برای پهنای جلوی یقه علامت بگذارید. بعد از رسم یقه بالایی فاصله GE‌ را با DB‌ و D´H کنترل کنید تا به یک اندازه باشد.

مقدار پهنای یقه و خط طرح آن، به سلیقه شخصی شما و طرح بستگی دارد.

                   

2- پس از رسم الگوها ، آ نها را بر اساس خط راه تکه ها برش بزنید. برای سجاف جلو و پشت و یقه ایستاده بالایی ، لایی حریر پارچه ای نیز برش بزنید. لایی ها را به تکه ها بچسبانید.

                  


3- سجاف جلو و پشت را در خط سرشانه ها به هم بدوزید واتو بزنید، سپس پایین سجاف جلو را تا نقطه A بدوزید ودر نقطه A  چرت زده به رو برگردانده اتو بزنید.

                4- یقه ایستاده بالایی را در خط طرح(بیرونی) بدوزید، درز را چرت زده ، باریک کنید سپس  یقه را به رو برگردانید و اتو بزنید.یقه را از نقطه A، بین سجاف و بالاتنه گذاشته سوزن بزنید.

                                                                   

5- پس از اطمینان از تنظیم دقیق یقه ، این درز را چرخ کنید. به این ترتیب ، یقه بالایی بین سجاف های جلو و پشت دوخته می شود

                            

                                                                 

منبع: اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی