لطفا شکیبا باشید

قانون بستن دکمه در کت های مردانه

تا به حال به نحوه ی بستن دکمه در کت مردانه توجه کرده اید؟
می دانید بستن دکمه های کت مردان قانون دارد؟
به این صورت است که:
در کت های یک ردیف دکمه تک دکمه : دکمه کت می بایست هنگام ایستادن همیشه بسته باشد.
در کت های یک ردیف دکمه دو دکمه : اولین دکمه هنگام ایستادن همیشه بسته و دومین دکمه هیچ گاه بسته نمی شود.
در کت های یک ردیف دکمه سه دکمه : هنگام ایستادن بستن یا نبستن اولین دکمه اختیاری است ، دومین دکمه همیشه بسته و سومین دکمه هیچ گاه بسته نمی شود.
پیش آمده باشد که چرا دکمه انتهایی کت مردان هیچ گاه بسته نمی شود و این روش به یک قانون تبدیل شده است.
کافی است تنها نگاهی به تاریخ بیندازید. ادوارد هفتم پادشاه بریتانیای کبیر  به خاطر چاق بودن شکم خود هیچ گاه نمی توانست دکمه انتهایی کت یا جلیقه خود را ببندد ، بنابراین همیشه آن را باز رها می کرد. امروز هم در کت و هم در جلیقه ادامه پیدا کرد و به یک قانون مبدل شد که مردان از آن پیروی می کنند.

گردآوری و ترجمه: شقایق عبادزاده


نظر خود را بیان کنید

Captcha